THOMAS COENEN

Zelfstandige Zorgconsultant


Als zelfstandige zorgconsultant heeft Thomas opdrachten bij verschillende Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) in Nederland.
Hier geeft hij advies over het gebruik van diagnose behandelcombinaties (DBC's) in de DOT-systematiek (DBC’s op weg naar transparantie), ondersteunt hij bij het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars en helpt hij bij de registratie en facturatie van de geleverde zorg.

Daarnaast worden deze facturen steeds strenger gecontroleerd. Thomas helpt ook mee met de beoordeling van deze facturen door het gebruik van de landelijk vastgestelde regels.

Thomas Coenen - Zorg Consulant

WERKZAAMHEDEN

Ik bied ondersteuning aan op een breed, administratief vlak wat betreft de inkomsten van ziekenhuiszorg.


REGISTRATIE

Het ‘facturatieproces’ begint met een volledige (en correcte) registratie van de patiënt- en behandelgegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de receptie- of baliemedewerkers te trainen op het vastlegging van de patiëntgegevens en verwijsbrieven (van huisartsen). Daarnaast zal de behandelaar, die verantwoordelijk is voor correcte registratie (op basis van landelijk vastgestelde regels), moeten noteren hoe de patiënten behandeld zijn. Denk hierbij onder andere aan het openen van zorgtrajecten, de vastlegging van diagnoses en het noteren van de daadwerkelijk geleverde zorg via de zorgactiviteiten.

FACTURATIE

Afhankelijk van de zorgverzekering (en of er een overeenkomst afgesloten is) wordt hierna de factuur digitaal (via VeCoZo) of per post verstuurd. In principe moet deze factuur volledig betaald worden, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd het geval te zijn (om welke reden dan ook). Thomas zorgt voor een overzichtelijk debiteurenbeheer waarin snel duidelijk wordt of facturen afgekeurd worden. In dit laatste geval bekijkt hij (onafhankelijk) of de afkeuring terecht is en in hoeverre de behandeling alsnog (gecorrigeerd) ingediend kan worden.ONDERHANDELEN MET VERZEKERAARS

Sinds 2012 is het B-segment (vrije markt) opgevoerd en om een overeenkomst te krijgen met zorgverzekeraars, wordt over veel tarieven (bijvoorbeeld in de vorm van zorgproducten) onderhandeld. Thomas kan een prijslijst opstellen en een prognose maken van het aantal behandelingen per jaar, waardoor hij ondersteuning biedt in de onderhandelingen. Daarnaast zijn landelijk gemiddelde tarieven gepubliceerd, waardoor de prijslijst vergeleken kan worden met de “markt”. Ook biedt Thomas ondersteuning tijdens de onderhandelingen door middel van impactanalyses en neemt hij de contracten door voordat de Raad van Bestuur er een handtekening onder zet.

CONTROLES

Na de facturatie vinden er verschillende controles plaats, die meestal door de zorgverzekeraars uitgevoerd worden. Zo bestaan de volgende vier controles: de systeem-, formele, materiële en fraudecontroles. Thomas biedt ondersteuning bij alle controles door inzichtelijk te maken wat er precies gecontroleerd wordt en (wanneer de het om DBC/DOT regels gaat) door de controle volledig af te handelen.


OMZETRAPPORTAGES

Aangezien de zorgmarkt flink in beweging is, is het verstandig om maandelijks inzicht te hebben in de omzet. Thomas kan overzichten aanleveren die duidelijk laten zien waaruit de totaalomzet opgebouwd is. Denk aan een splitsing op niveau van: specialisme, zorgverzekeraar, arts, behandellocatie, etc. Niet alleen de omzet (in euro’s) kan interessant zijn, ook het aantal patiënten, behandelingen of polikliniekbezoeken kan inzicht geven over wat er binnen de zorginstelling gebeurt.
Na ieder jaar, helpt Thomas ook mee om de omzet (inclusief het onderhanden werk) door een (onafhankelijke) accountant te laten controleren om uiteindelijk een jaarrekening in te kunnen dienen.

OPLEVEREN VAN INDICATOREN

Voor verschillende instanties (zorgverzekeraars, NZa, IGZ, etc.) moeten indicatoren aangeleverd worden. Iedere partij vraagt de indicatoren op een andere manier en eist dat deze op tijd ingediend worden. Denk aan: het aantal behandelingen of patiënten (per maand of per jaar), het aantal polikliniekbezoeken of de zorgprofielen. Thomas kan deze gegevens genereren uit het zorginformatiesysteem (ZIS) of het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het ZBC/ziekenhuis. Ook kunnen deze indicatoren binnen de instelling geanalyseerd worden om hieruit extra managementinformatie te halen.

ERVARING

Thomas heeft onder andere ervaring in


Sinds september 2011 is Thomas werkzaam in het zorgstelsel.
Hier heeft hij onder andere ervaring opgedaan door bij meerdere opdrachtgevers:

  • Het trainen van medewerkers op het correcte gebruik van het ZIS/EPD;
  • De volledige bevoegdheid te hebben over het debiteurenbeheer;
  • Meerdere jaren ondersteuning te bieden bij de onderhandelingen;
  • Verschillende controles (van zowel zorgverzekeraars, als de NZa) te behandelen;
  • Maandelijkse omzetrapportages aan te leveren;
  • De benodigde indicatoren uit het ZIS/EPD aan te leveren.

Maar bovenal: door advies te geven in de DOT-systematiek vanuit de landelijke regelgeving.

CONTACT

Interesse in de expertise van Thomas?